Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Na vašich osobních údajích a jejich ochraně nám záleží a proto ji věnujeme zvláštní pozornost. Veškeré jejich zpracování je v souladu s GDPR a pro tyto účely jsme si sjednali spolupráci s advokátem Danym Cao z advokátní kanceláře Šachta & Špaček.

Benefiční KasPro aukce

Zásady zpracování osobních údajů Benefiční KasPro aukce (dále jen „Zásady“)

I. ÚVOD 

Tyto Zásady upravují pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů osob v souvislosti s organizováním dobročinné aukce pod názvem Benefiční KasPro aukce, v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správcem osobních údajů je spolek KasProCats - kastrační program z. s., IČ: 06169775, se sídlem Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš (dále jen „Správce“). 

Aukce označuje dobročinnou aukci organizovanou Správcem prostřednictvím sociální sítě Facebook, která se řídí Pravidly. 

Pravidla jsou závazná pravidla účasti v Aukci, dostupná zde.

Výherce je fyzická osoba účastnící se Aukce, která v souladu s Pravidly zvítězila s nabídkou v Aukci a uzavřela se Správcem Kupní smlouvu .

Předmět aukce je hmotná věc či nárok na poskytnutí služby, darované Dárcem Správci za účelem jejich nabídky a prodeje v Aukci v souladu s Pravidly.

Dárce je osoba, která darovala Správci Předmět aukce do Aukce na základě Darovací smlouvy.

Kupní smlouva je dohoda mezi Správcem a Výhercem, jejímž předmětem je koupě Předmětu aukce Výhercem od Správce

Darovací smlouva je dohoda mezi Správcem a Dárcem, jejímž předmětem je darování Předmětu aukce Dárcem Správci a propagace Dárce na webových stránkách Správce a sociálních sítích.

Webové stránky Správce jsou webové stránky dostupné na www.kasprocats.cz


II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Dárců:

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Výherců:


III. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje Dárců i Výherců z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro splnění Darovací smlouvy uzavřené s Dárcem, resp. Kupní smlouvy uzavřené s Výhercem, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Splněním Darovací smlouvy se rozumí přijetí darovaného Předmětu aukce Správcem, a provedení dohodnuté propagace Dárce na sociálních sítích a Webových stránkách Správce. Splněním Kupní smlouvy se rozumí odeslání zakoupeného Předmětu aukce Výherci na dohodnuté místo vyzvednutí prostřednictvím služby Zásilkovna a úhrada kupní ceny za Předmět aukce Výhercem Správci.

Správce dále zpracovává osobní údaje z důvodu nezbytnosti takového zpracování pro účely oprávněných zájmů Správce, Dárců a Výherců ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na:

  1. oslovení Dárců i Výherců Správcem formou elektronického newsletteru za účelem informování o možnostech jejich dalšího zapojení se do dobročinných akcí a činností, jako byla Aukce. Pro tento účel je zpracovávána jen emailová adresa.
  2. ochraně majetkových práv Správce, Dárců či Výherců v případě sporů o plnění Darovací smlouvy či Kupní smlouvy.


IV. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává osobní údaje pro účely splnění Darovací smlouvy či Kupní smlouvy do okamžiku jejich splnění, a poté pro účely oprávněného zájmu na ochraně práv po dobu jejich trvání, nanejvýš však 3 let od jejich splnění.

Osobní údaje zpracovávané pro účely oprávněného zájmu na oslovení Dárců a Výherců zpracovává Správce po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu, který se předpokládá v době 1 roku.

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu delší, pokud je na straně Správce jiný zákonný důvod pro jejich zpracování vyplývající z právních předpisů.


V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce chrání osobní údaje v souladu s právními předpisy a zpracovává je sám nebo prostřednictvím zpracovatelů výlučně v souladu s účelem, pro který tyto osobní údaje shromáždil. 

Mezi Správcem a zpracovatelem je vždy uzavřena příslušná smlouva o zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy, kterou se zpracovatel zavázal chránit osobní údaje.

Správce vždy zpracovává osobní údaje pouze v přiměřeném relevantním a omezeném rozsahu s ohledem k účelu jejich zpracování, za současného dodržení časového omezení uložení osobních údajů.

Správce dbá o to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Pokud zjistí jejich nepřesnost, v souladu s právními předpisy provede jejich opravu.

K automatickému rozhodování ani profilování na základě osobních údajů nedochází.

Osobní údaje jsou pro Správce důvěrné. S výjimkami popsanými v těchto Zásadách Správce osobní údaje nepředává žádným třetím osobám.

Správce nepředává osobní údaje zpracovatelům mimo území Evropského hospodářského prostoru a neprovádí profilování ani automatické rozhodování. 

Příjemcem nezbytných identifikačních údajů Výherců je provozovatel služby Zásilkovna – společnost 
Zásilkovna s.r.o.


VI. INFORMACE O PRÁVECH

Správce tímto subjekty osobních údajů informuje, že mají mimo jiné právo:


VI. KONTAKT

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek týkajících se ochrany osobních údajů se můžete obrátit na Správce na adrese Za Potokem 49, Janovice, 595 01 Velká Bíteš, anebo elektronicky na emailové adrese info@kasprocats.cz 

Na této adrese lze uplatnit práva subjektů zpracovávaných údajů, zejména požádat o aktualizaci osobních údajů nebo vznést námitky proti jejich zpracování.


VII. ÚČINNOST

Tyto Zásady jsou účinné dnem 31.1.2020. Správce si vyhrazuje právo kdykoliv obsah Zásad změnit, přičemž o změnách Zásad bude Správce informovat na Webových stránkách Správce.